Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Khách Online: 20
  • Số lượt truy cập :5614676
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú

1. Điều kiện điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú:

Trường hợp có những thay đổi trong sổ tạm trú như: Chủ hộ; họ tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ tạm trú; địa giới hành chính, đơn vị hành chính, số nhà, đường phố; chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh, trong cùng một quận, huyện, thị xã của TP trực thuộc TW, cùng một TP, thị xã thuộc tỉnh...

2. Hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú:

Chủ hộ hoặc người được ủy quyền theo quy định đến làm thủ tục điều chỉnh phải xuất trình sổ tạm trú, các giấy tờ chứng minh sự thay đổi và nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

3. Nơi nộp hồ sơ:

Công dân có thể điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn nơi có thay đổi.

4. Thời hạn điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú:

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người đại diện trong hộ phải làm thủ tục điều chỉnh.

- Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo để công dân đến làm thủ tục điều chỉnh trong sổ tạm trú. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan đăng ký cư trú, công dân có trách nhiệm làm thủ tục điều chỉnh.

5. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung những thay đổi trong sổ tạm trú cho công dân và sổ đăng ký tạm trú.

6. Lệ phí:

Nộp lệ phí theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi đăng ký tạm trú.