Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Khách Online: 35
  • Số lượt truy cập :5520329
Quyết định Về việc ban hành Quy chế chấm bài cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH”

TỔNG CỤC CẢNH SÁT

CỤC CS QLHC VỀ TTXH

 


         
Số: 143 /QĐ-C64

 

               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                       Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế chấm bài cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử truyền thống 70 năm xây dựng
và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH”

                                                                 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH

Căn cứ Quyết định số 2441/QĐ-BCA ngày 11/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH;

Căn cứ Kế hoạch số 7783/KH-C41-C64 ngày 31/12/2015 của Tổng cục Cảnh sát về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH”;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-C41-C64 ngày 19/01/2016 của Tổng cục Cảnh sát về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH”;

Xét đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Tham mưu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế chấm bài cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Đ/c Trần Văn Vệ - PTCT (để báo cáo);

- Lưu: VT, C64.  

            CỤC TRƯỞNG

 

                    (Đã ký) 

  Thiếu tướng Vũ Xuân Dung

QUY CHẾ

Chấm bài dự thi cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-C64 ngày 29/01/2016)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc chấm bài dự thi cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH”; trách nhiệm của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc, thư ký cuộc thi trong quá trình chấm bài dự thi, công nhận kết quả cuộc thi; giải quyết khiếu nại, tố cáo về điểm bài dự thi và những nội dung có liên quan đến chấm bài dự thi.

2. Quy chế này kèm theo đề cương đáp án và thang điểm được áp dụng thống nhất trong quá trình tổ chức chấm bài dự thi của cuộc thi trong phạm vi Công an các đơn vị, địa phương và Tổng cục Cảnh sát.

Điều 2. Nguyên tắc chấm bài dự thi

1. Đúng Thể lệ cuộc thi và đáp án, thang điểm do Ban Tổ chức cuộc thi của Tổng cục Cảnh sát công bố.

2. Đề cao trách nhiệm cá nhân của thành viên Ban Giám khảo trong quá trình chấm bài dự thi.

3. Trung thực, khách quan, chính xác, công bằng, công khai thang điểm chấm bài và kết quả chấm bài dự thi.

4. Bài dự thi được chấm theo thang điểm 100, lấy đến 0,5 điểm, không quy tròn điểm.

Điều 3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấm bài dự thi

1. Khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấm bài dự thi và xét giải thưởng cuộc thi ở cấp nào do Ban Tổ chức cuộc thi ở cấp đó xem xét, giải quyết.

2. Quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi là kết quả giải quyết cuối cùng. 

 

 

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO,

 TỔ THƯ KÝ TRONG QUÁ TRÌNH CHẤM BÀI DỰ THI

 

Điều 4. Trách nhiệm của Ban Tổ chức cuộc thi trong quá trình chấm bài dự thi

1. Quyết định việc thành lập; thay đổi, bổ sung thành viên Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc, thư ký Ban Giám khảo để giúp Ban Tổ chức đánh giá các bài dự thi;

2. Quyết định loại bỏ các bài dự thi không hợp lệ quy định tại Thể lệ của cuộc thi theo đề xuất của Trưởng Ban Giám khảo;

3. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức chấm bài dự thi; quyết định việc chấm kiểm tra (trong trường hợp cần thiết);

4. Chỉ đạo, giải quyết các vấn đề vướng mắc, khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức chấm bài dự thi;

5. Công nhận và quyết định việc xếp giải bài dự thi trên cơ sở kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo.

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng Ban Giám khảo và thành viên Ban Giám khảo

1. Trách nhiệm của Trưởng Ban Giám khảo:

a) Tổ chức việc chấm bài dự thi; sắp xếp, bố trí thành viên Ban Giám khảo chấm bài dự thi theo đúng quy định của Quy chế này;

b) Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc chấm bài dự thi; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chấm bài dự thi;

c) Đề nghị Ban Tổ chức quyết định loại bỏ các bài dự thi không hợp lệ theo Thể lệ cuộc thi mà thành viên Ban Giám khảo phát hiện được trong quá trình chấm bài dự thi;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấm bài dự thi theo yêu cầu của Ban Tổ chức;

e) Thực hiện trách nhiệm của thành viên Ban Giám khảo khi tham gia chấm bài dự thi.

2. Trách nhiệm của các Thành viên Ban Giám khảo:

a) Tiếp nhận đáp án, tài liệu phục vụ việc chấm bài dự thi;

b) Tiếp nhận bài dự thi để chấm theo phân công của Trưởng Ban Giám khảo; thực hiện việc chấm, cho điểm đối với bài dự thi theo Quy chế này;

c) Phát hiện, kiến nghị với Trưởng Ban Giám khảo xử lý các bài dự thi vi phạm Thể lệ cuộc thi trong quá trình thực hiện chấm bài dự thi;

d) Tuân thủ các quy định về chấm bài dự thi theo quy định tại Quy chế này;

đ) Đánh giá kết quả bài dự thi công tâm, chính xác, khách quan, công bằng, đúng đáp án, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Giám khảo và Ban Tổ chức về cách đánh giá và cho điểm đối với bài dự thi; kịp thời báo cáo Trưởng Ban Giám khảo về những vấn đề phát sinh trong quá trình chấm bài dự thi;

e) Bảo đảm tiến độ chấm bài dự thi theo sự phân công của Trưởng Ban Giám khảo;

g) Giữ gìn, bảo quản, chuyển lại bài dự thi và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Giám khảo;

h) Thành viên Ban Giám khảo vắng mặt tại buổi chấm bài dự thi phải thông báo trước cho Trưởng Ban Giám khảo. Trường hợp Trưởng Ban Giám khảo vắng mặt phải thông báo trước cho Phó Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi;

i) Được hưởng thù lao và chế độ theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của Tổ Giúp việc, thư ký Ban Giám khảo

1. Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám khảo trong quá trình chấm bài dự thi.

2. Tiếp nhận, lập danh sách và tổng hợp kết quả tiếp nhận bài dự thi; rà soát, phân loại, phát hiện và đề xuất Trưởng Ban Giám khảo đề nghị Ban Tổ chức xem xét, quyết định loại bỏ các bài dự thi không hợp lệ theo Thể lệ của cuộc thi.

3. Lập danh sách các bài dự thi không hợp lệ theo Thể lệ của cuộc thi do Giám khảo phát hiện trong quá trình chấm bài dự thi báo cáo Trưởng Ban Giám khảo đề nghị Ban Tổ chức xem xét, quyết định loại bỏ.

4. Thu phiếu chấm điểm bài dự thi, xử lý kỹ thuật về chênh lệch điểm và tổng hợp kết quả chấm điểm bài dự thi báo cáo Trưởng Ban Giám khảo; lập danh sách bài dự thi theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp.

5. Ghi biên bản chấm bài dự thi; chuẩn bị tài liệu, báo cáo để Trưởng Ban Giám khảo báo cáo Ban Tổ chức cuộc thi.

6. Thành viên Tổ Giúp việc, thư ký không được tiết lộ thông tin, kết quả trước khi cuộc thi kết thúc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc đảm bảo chính xác, khách quan và trung thực.

7. Thành viên Tổ Giúp việc, thư ký chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Giám khảo và Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi về việc thực hiện trách nhiệm được giao; được hưởng thù lao, chế độ theo quy định.

 

 

 

Chương III

TỔ CHỨC CHẤM BÀI DỰ THI VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ

 

Điều 7. Các bài dự thi không hợp lệ

1. Bài dự thi không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đối tượng dự thi là các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc, thư ký hoặc không phải là đối tượng dự thi được quy định tại Thể lệ cuộc thi;

b) Không bảo đảm yêu cầu về nội dung, hình thức, thời gian gửi bài dự thi theo quy định tại Thể lệ cuộc thi;

2. Việc quyết định bài dự thi không hợp lệ ở cấp nào do Ban Tổ chức cuộc thi ở cấp đó xem xét, quyết định. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành.

3. Không thực hiện việc chấm đối với các bài dự thi không hợp lệ. 

Điều 8. Tổ chức chấm bài dự thi

1. Trước khi tổ chức chấm bài dự thi, Trưởng Ban Giám khảo quán triệt đến thành viên Ban Giám khảo Quy chế chấm bài dự thi, đáp án thang điểm, phiếu chấm điểm bài dự thi và các tài liệu phục vụ việc chấm bài dự thi.

2. Việc chấm bài dự thi được thực hiện tập trung tại một địa điểm do Ban Tổ chức bố trí. Trưởng Ban Giám khảo chỉ đạo phát bài dự thi để các Giám khảo thực hiện việc chấm bài dự thi trong từng buổi.

3. Giám khảo chấm điểm theo từng câu, từng ý của bài dự thi, tổng hợp, ghi điểm vào phiếu chấm điểm bài dự thi và ký, ghi rõ họ tên.

4. Trong quá trình chấm điểm, nếu phát hiện bài dự thi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy chế này, thành viên Ban Giám khảo kịp thời thông báo với Tổ Giúp việc, thư ký để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Giám khảo xem xét, quyết định.

Điều 9. Phương pháp chấm điểm và cách tính điểm bài dự thi

1. Việc chấm điểm bài dự thi được thực hiện theo đáp án, thang điểm do Ban Tổ chức cuộc thi của Tổng cục Cảnh sát công bố.

2. Mỗi bài dự thi  phải được ít nhất từ 02 Giám khảo trở lên chấm.

3. Trong trường hợp điểm của bài dự thi giữa các Giám khảo chênh lệch nhau đến 10 điểm thì điểm bài dự thi là điểm trung bình cộng của hai Giám khảo. Trường hợp điểm của bài dự thi giữa các Giám khảo chênh lệch nhau trên 10 điểm thì báo cáo Trưởng Ban Giám khảo để phân công 01 Giám khảo chấm lại. Điểm của bài dự thi là điểm trung bình cộng của 03 Giám khảo.

Điều 10. Quy trình chấm bài dự thi

1. Bài dự thi được chấm như sau:

a) Chấm điểm toàn bộ bài dự thi hợp lệ được gửi về (bài dự thi không thuộc trường hợp quy định tại Điều 7 Quy chế này);

b) Trưởng Ban Giám khảo tổ chức chấm bài dự thi; mỗi bài dự thi được 02 Giám khảo chấm độc lập và cho điểm trong phiếu chấm điểm bài dự thi;

c) Căn cứ kết quả chấm điểm của các cặp chấm, Tổ Giúp việc, thư ký Ban Giám khảo lập danh sách bài dự thi theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp theo quy định của Thể lệ cuộc thi trình Trưởng Ban Giám khảo gửi Ban Tổ chức cuộc thi các cấp xem xét, quyết định lựa chọn bài dự thi đạt giải.

2. Đối với các bài dự thi dự kiến đạt giải, Ban Tổ chức cuộc thi các cấp có thể xem xét, quyết định chấm kiểm tra theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

3. Ban Tổ chức cuộc thi các cấp xem xét, quyết định trao giải thưởng đối với bài dự thi đạt giải. Trường hợp bài dự thi có số điểm bằng nhau, việc xem xét, quyết định trao giải thưởng do Ban Tổ chức cuộc thi các cấp quyết định theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 11 Quy chế này. Quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành.

Điều 11. Chấm kiểm tra, xếp giải

1. Việc chấm kiểm tra được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có khiếu nại, tố cáo về điểm bài dự thi;

b) Các thành viên Ban Giám khảo không thống nhất được số điểm chấm bài dự thi;

c) Ban Tổ chức cuộc thi xét thấy cần thiết.

2. Việc chấm kiểm tra được thực hiện bởi 03 Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm chấm kiểm tra được thực hiện như chấm lần đầu.

3. Trong trường hợp các bài dự thi có số điểm bằng nhau và nhiều hơn số lượng giải dự kiến trao theo quy định của Thể lệ thì việc xếp giải thưởng được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Bài dự thi có số điểm cao hơn ở câu 5;

b) Bài dự thi được trình bày công phu, sáng tạo, sinh động, có nhiều tranh ảnh, tư liệu minh họa;

c) Bài dự thi đáp ứng được các tiêu chí khác do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định./.

 

                    BAN TỔ CHỨC

                 

 

 

 

Các bài viết khác