Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Khách Online: 33
  • Số lượt truy cập :5520292
Câu hỏi và gợi ý đáp án cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH

CÂU HỎI VÀ GỢI Ý ĐÁP ÁN

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH

 

Câu 1: Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH là ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa sự ra đời của ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH?

Câu 2: Trình bày các mốc quan trọng đánh dấu quá trình phát triển, hoàn thiện tổ chức bộ máy của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong 70 năm qua?

Câu 3: Trong lĩnh vực QLHC về TTXH, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp sửa văn bản nào? Vào thời gian nào? Ý nghĩa của sự kiện này?

Câu 4: Đồng chí cho biết vai trò, vị trí của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và quản lý xã hội (có liên hệ với thực tiễn)? Đồng chí đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác và xây dựng lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH cách mạng, chính quy, hiện đại trong tình hình mới?

Câu 5: Hãy viết cảm tưởng hoặc kỷ niệm sâu sắc của đồng chí về tấm gương, hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát QLHC về TTXH trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, gần dân, vì nhân dân phục vụ. (bài viết không quá 1.500 chữ).

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN

 

Câu 1:

 

1. Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH

 

- Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH là: 18/4/1946

Ngày 21/02/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL thiết lập “Việt Nam Công an vụ” hợp nhất các Sở Cảnh sát và các Sở Liêm phóng toàn quốc thành một cơ quan, đặt tên là “Việt Nam Công an vụ”. Chuyển giao nhiệm vụ trị an cho Công an trật tự…

Thi hành Sắc lệnh trên, ngày 18/4/1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ra Nghị định số 121/NĐ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của “Việt Nam Công an vụ”. Ty Công an các tỉnh đều lập phòng trật tự làm nhiệm vụ của Sở Cảnh sát cũ như: Giữ gìn trật tự công cộng vệ sinh, trật tự giao thông, kiểm soát giấy tờ, cấp thẻ căn cước; quản lý hộ khẩu… Đây là văn bản đầu tiên của Bộ Nội vụ quy định tổ chức và nhiệm vụ cụ thể của lực lượng Cảnh sát trị an (tiền thân của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH ngày nay). Đây cũng là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự hình thành và ra đời của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, lực lượng này ngày càng trưởng thành và phát triển như ngày nay và là ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Căn cứ kết quả Hội thảo khoa học xác định ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH và kết quả thẩm định của Viện lịch sử CAND về ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Ngày 17/6/2005 thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã ký Quyết định số 2067/2005/QĐ-BCA(C11) lấy ngày 18/4/1946 làm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

 

2. Ý nghĩa của ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH:

 

- Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành của một trong những lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an với chức năng quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực về ANTT, tiến hành các biện pháp, công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng.

- Việc quyết định lấy ngày 18/4 làm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH thể hiện ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an  về vị trí, vai trò và khẳng định những đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước nhất là trong giai đoạn hiện nay.

- Việc xác định ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân nói chung, Cảnh sát QLHC về TTXH nói riêng phát huy truyền thống vẻ vang tích cực đóng góp trí, lực vào công cuộc bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

 - Hàng năm, thông qua tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH bên cạnh việc đánh giá và tổng kết những kết quả đạt được và những hạn chế, thiếu sót trong công tác còn là dịp để ôn lại lịch sử truyền thống hào hùng, hun đúc bản lĩnh kiên cường, ý chí khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của mỗi CBCS lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Câu 2:

 

Hoạt động QLHC về TTXH được tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu khi Công an nhân dân ra đời. Đó là: Kiểm soát vũ khí, giấy tờ đi lại, con dấu, giữ gìn trật tự công cộng. Quá trình hoàn thiện tổ chức bộ máy của Cảnh sát QLHC về TTXH gắn liền với bước phát triển của lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung.

1. Giai đoạn 1945 - 1954:

- Thi hành Sắc lệnh số 23/SL của Chủ tịch nước, về việc hợp nhất các Sở Cảnh sát, Sở Liêm phóng, Quốc gia tự vệ cuộc, thành lập cơ quan thống nhất trong phạm vi cả nước lấy tên là “Việt Nam Công an vụ, Bộ Nội vụ đã ban hành Nghị định số 121/NĐ ngày 18/04/1946 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Công an vụ gồm 3 cấp: Nha Công an Trung ương, sở Công an ba kỳ, ty Công an các tỉnh. Đối với ty Công an các tỉnh đều thành lập Ban trật tự có nhiệm vụ giữ gìn trật tự công cộng, trật tự vệ sinh, trật tự giao thông, kiểm soát giấy tờ, thẻ căn cước. Đây là văn bản đầu tiên của Nhà nước là cơ sở pháp lý cho sự ra đời và hoạt động của lực lượng Cảnh sát trị an. Lực lượng Cảnh sát trị an được coi là tiền thân của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH ngày nay. Đây là mốc lịch sử đánh dấu sự hình thành và ra đời của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Ngày 16/05/1947 Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ nhất đã xác định đường lối, phương châm, nhiệm vụ của lực lượng Công an trong tình hình mới gắn với yêu cầu toàn quốc kháng chiến, trong đó có đề cập đến nhiệm vụ cụ thể của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH là: Quy định và quản lý sự đi lại của quần chúng nhân dân; quy định và kiểm soát giấy thông hành; nắm lý lịch và căn cước của các nhân viên cơ quan. Đối với các ty Công an, lực lượng Cảnh sát trị an hành chính từng bước được củng cố, các địa phương lập các đồn, trạm để kiểm soát sự đi lại, ra vào của công dân tại các vùng căn cứ.

- Năm 1949, theo quyết định của Bộ Nội vụ, Nha Công an đã thành lập Đại đội độc lập Hoàng Hữu Nam (còn gọi là Đại đội 123) để phối hợp với các đơn vị Vệ quốc đoàn bảo vệ an toàn khu vực Trung ương và Chính phủ đóng ở căn cứ địa. Một trong những nhiệm vụ được giao cho đại đội này là xây dựng tổ chức trật tự ở các xã. Trong đại đội có một tiểu đội chuyên trách tiến hành công tác trinh sát ở địa bàn các xã ven An toàn khu, mỗi xã có ít nhất một cán bộ của tiểu đội nói trên được phân công để theo dõi, tuyên truyền hướng dẫn nghiệp vụ, xây dựng lực lượng bảo vệ trật tự xã để nắm chắc tình hình an ninh trật tự và giải quyết vụ việc xảy ra ở địa bàn xã. Đây chính là lực lượng tiền thân của lượng Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự ngày nay.

- Ngày 12/5/1951 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 05/CT-TW quy định về nhiệm vụ, tổ chức Công an xây dựng thống nhất trong toàn quốc. Trong đó đã chỉ rõ, trong cơ cấu tổ chức của ngành Công an từ trung ương đến địa phương có bộ phận trị an hành chính. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển trong hoạt động của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Từ sau Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 6 tháng 8/1951 trong cơ cấu tổ chức của Nha Công an hình thành một bộ phận phụ trách công việc trị an hành chính. Nha Công an trung ương có Ty Trị an hành chính. Công an khu có Phòng Trị an hành chính, các Ty Công an tỉnh được tổ chức một ban nghiệp vụ có tên gọi là Ban Trị an hành chính có nhiệm vụ thực hiện các quy định về trị an, quản lý hộ khẩu, cấp giấy thông hành, kiểm soát hàng cơm, quán trọ...

- Ngày 03/01/1952, Bộ Nội vụ ban hành Nghị định số 09/NĐ về việc thành lập Công an huyện, trong đó quy định ở Công an huyện có bộ phận chuyên trách với nhiệm vụ “Tổ chức và hướng dẫn Ban Công an xã”. Như vậy, từ năm 1952 đã có văn bản của Nhà nước chính thức xác định chức năng, nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự.

- Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 6 và lần thứ 7, đồng thời quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an theo Nghị quyết Công an toàn quốc lần thứ 8. Từ ngày 04/05/1953 đến ngày 20/05/1953 Bộ Công an đã mở Hội nghị trị an hành chính lần thứ nhất. Hội nghị trị an hành chính đã đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH và đặt nền móng cho việc xây dựng hệ thống lý luận nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Ngày 16/02/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 141/SL đổi tên Nha Công an trung ương thành thứ Bộ Công an, kèm theo đó đổi tên Ty Trị an hành chính thành Vụ Trị an hành chính. Trong đó, đã xác định đường lối, phương pháp công tác trị an hành chính là “Công tác trị an hành chính chủ yếu là hình thức công khai, tức là vận dụng những phương pháp quản lý hành chính, quản chế, cấm đoán, bãi bỏ và trấn áp kết hợp với phương pháp điều tra, nghiên cứu”.

2. Giai đoạn 1954 - 1975:

- Ngày 15/03/1955 Bộ Công an chỉ đạo Ty Công an Nam Định thí điểm đăng ký hộ khẩu và tuyển lực lượng vào Ngành Công an để thực hiện nhiệm vụ này. Vì vậy, lực lượng trực tiếp làm công tác này ở thành phố, thị xã, thị trấn với tên gọi là Hộ tịch viên. Đó chính là cơ sở hình thành Cảnh sát hộ tịch còn gọi là “Hộ tịch viên”. Sau khi thí điểm hoàn thành, cuối năm 1955 lực lượng Hộ tịch viên được triển khai trên các thành phố, thị xã toàn miền Bắc.

- Ngày 06/12/1955 Vụ Trị an hành chính ban hành “Quy định tạm thời nhiệm vụ Hộ tịch viên và nội cần Đồn Công an”. Nhiệm vụ của Hộ tịch viên là: “Nắm tình hình thay đổi, biến động về hộ khẩu trong khu vực mình phụ trách, quản lý nhân khẩu trọng điểm và khống chế địch; phát hiện các phần tử tích cực, bồi dưỡng tổ trưởng và các ban bảo vệ trị an; chú ý những người làm nghề đặc doanh và những nơi công cộng”. Những quy định đầu tiên về nhiệm vụ của Hộ tịch viên là cơ sở pháp lý để Hộ tịch viên hoạt động, là căn cứ để lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo thực hiện ra toàn miền Bắc.

- Ngày 27/6/1956, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 982/NĐ-TTg quyết định thành lập Cục Cảnh sát nhân dân trong đó đã xác định rõ: Cảnh sát nhân dân gồm Cảnh sát hành chính (hộ tịch, giao thông, cứu hỏa) Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát vũ trang, Cảnh sát trại giam. Lực lượng trị an hành chính các cấp đổi tên thành lực lượng Cảnh sát nhân dân. Những quy định trong Nghị định này đã đánh dấu một bước trưởng thành mới của lực lượng Cảnh sát nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH nói riêng.

- Từ ngày 25/9/1961 đến ngày 30/9/1961 Hội nghị Cảnh sát nhân dân lần thứ 2 đã được tổ chức tại Hà Nội, trong hội nghị này vị trí, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH được khẳng định rõ hơn và nhấn mạnh vào một số mặt công tác cụ thể như: quản lý hộ khẩu; quản lý ngoại kiều; quản lý vũ khí; quản lý đặc doanh; vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; quản lý đối tượng. Hội nghị đánh giá những thành tích đã đạt được của lực lượng Cảnh sát nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH nói riêng từ sau ngày hòa bình lập lại và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời kỳ mới, thời kỳ cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

- Ngày 20/11/1961, Bộ Công an ban hành quy chế tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát khu vực. Đồng thời, ban hành Chỉ thị 1696/V2 đổi tên Cảnh sát hộ tịch thành Cảnh sát khu vực. Theo quy định tạm thời, lực lượng Cảnh sát khu vực với các nhiệm vụ: “Nắm tình hình; quản lý hộ khẩu, nhân khẩu; quản lý đối tượng; xây dựng phong trào quần chúng; quản lý vũ khí, vật liệu nổ; đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

- Ngày 20/7/1962 Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ký Sắc lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh "Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam". Trong các nhiệm vụ của Cảnh sát nhân dân Việt Nam có đề cập tới những nhiệm vụ cụ thể do lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trực tiếp thực hiện.

- Ngày 22/02/1973, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 32/CP về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Công an gồm có 36 đơn vị Vụ, Cục, Viện, Trường trực thuộc Bộ Công an.

Lực lượng CSND có 8 đơn vị nghiệp vụ, Viện, Trường, trong đó Cục Cảnh sát QLHC về TTTA (gọi tắt là Cục Cảnh sát 1 - ký hiệu là KH1, sau đổi thành C13, nay là C64). Đồng chí Tô Xuân Kha được bổ nhiệm làm Cục trưởng đầu tiên của Cục Cảnh sát QLHC về TTTA (nay là Cục cảnh sát QLHC về TTXH). Nghị định 32/CP đã đánh dấu một bước trưởng thành mới về tổ chức của ngành công an nói chung và lực lượng cảnh sát QLHC về TTTA nói riêng.

- Ngày 06/01/1974 Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 24/CA-QĐ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự trị an gọi tắt là Cục Cảnh sát 1 gồm 6 phòng: Phòng Nghiên cứu tổng hợp và văn thư; Phòng Chính trị; Phòng Hộ tịch, Hộ khẩu; Phòng cấp phát giấy CMND, căn cước và tàng thư; Phòng Cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố và phong trào bảo vệ trị an ở thành phố, thị xã; Phòng quản lý vũ khí và những nghề nghiệp mà bọn tội phạm lợi dụng hoạt động.

Đây là bước ngoặt lịch sử của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTTA và lực lượng CSKV. Từ thời điểm này, các nhiệm vụ công tác QLHC về TTTA đã chính thức được điều hành trong một đơn vị độc lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an và có hệ thống dọc là Phòng Cảnh sát QLHC về TTTA ở các sở, ty Công an; các ban, đội CSQLHC về TTTA ở Công an cấp huyện. Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTTA đã có điều kiện thuận lợi hơn về tổ chức bộ máy và lực lượng CBCS để triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác của mình, tiếp tục phát huy tác dụng của công tác này phục vụ cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Ngày 01/8/1974 Bộ trưởng Bộ Công an ra Quyết định số 10/QĐ ban hành Điều lệnh công tác của Cảnh sát khu vực; Quyết định số 11/CA-QĐ ngày 01/8/1974 ban hành Điều lệnh công tác của Đồn công an; Chỉ thị số 144/CT ngày 12/8/1974 về việc tăng cường lãnh đạo công tác của Cảnh sát khu vực.

 Trong giai đoạn này, bên cạnh việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về ANTT trên một số lĩnh vực như: Cấp giấy chứng minh nhân dân; quản lý vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao quốc phòng; quản lý và sử dụng con dấu. Đây là điều kiện thuận lợi, tạo hành lang pháp lý quan trọng giúp CBCS lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước về ANTT theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Giai đoạn 1975 - 1986:

- Ngày 20/12/1980, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra Quyết định số 80/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH(C13). Tổ chức Cục Cảnh sát QLHC về TTXH gồm 6 phòng: Phòng Tham mưu; Phòng quản lý trật tự công cộng; Phòng quản lý hộ khẩu; Phòng quản lý CMND và tàng thư; Phòng quản lý công tác Cảnh sát khu vực; Phòng quản lý vũ khí, chất độc mạnh, chất phóng xạ, đặc doanh, con dấu.

- Ngày 20/12/1981 Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ra Quyết định số 80/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (ký hiệu C13), gồm có 6 phòng nghiệp vụ: Phòng tham mưu; Phòng quản lý trật tự công cộng; Phòng quản lý hộ khẩu; Phòng quản lý CMND và tàng thư; phòng quản lý công tác của CSKV; Phòng quản lý vũ khí, chất độc mạnh, chất phóng xạ, đặc doanh, con dấu.

Trong giai đoạn này, Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản trên các lĩnh vực như: Đăng ký, quản lý hộ khẩu, cấp giấy chứng minh nhân dân, quản lý các ngành nghề kinh doanh đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

4. Giai đoạn 1986 đến nay:

- Ngày 26/8/1988, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-BNV(C28) điều chỉnh, sửa đổi mô hình tổ chức các phòng thuộc Cục. Theo đó, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH gồm 04 phòng: Phòng tham mưu; Phòng Nghiên cứu các thể lệ QLHC về TTXH; Phòng QLHC về TTXH ở thành thị; Phòng QLHC về TTXH ở nông thôn.

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, điều chỉnh lại như sau: Tách Phòng nghiên cứu các thể lệ QLHC về TTXH thành 2 phòng: Phòng quản lý hộ khẩu, CMND và giấy tờ đi lại khác và Phòng Quản lý vũ khí, ngành nghề kinh doanh đặc biệt và con dấu. Đồng thời, sáp nhập phòng QLHC về TTXH ở thành thị và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH ở nông thôn thành: Phòng hướng dẫn công tác QLHC về TTXH cho CAP, CAX và tổ chức quần chúng bảo vệ TTXH ở đô thị và nông thôn.

- Ngày 26/6/1992, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) có Quyết định số 748/QĐ-BNV(X64) về thành lập Đội Cảnh sát phụ trách xã trực thuộc Trưởng Công an huyện. Ngày 20/11/1993, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân có Quyết định số 846/QĐ(X11) quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Đội Cảnh sát phụ trách xã.

- Ngày 24/12/1992 Tổng cục XDLL CAND ban hành Quyết định số 2136/QĐ-X13 quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức Phòng cảnh sát QLHC về TTXH (PC13) và Quyết định số 2134/QĐ-X13 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Cảnh sát trật tự và Phòng Cảnh sát giao thông trật tự thuộc Công an tỉnh, thành phố.

- Ngày 01/10/1993, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra Quyết định số 384/QĐ-BNV quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, gồm 5 điều. Tổ chức bộ máy gồm 04 phòng: Phòng tham mưu; Phòng hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy tờ đi lại; Phòng vũ khí, đặc doanh và con dấu; Phòng CSKV, phong trào và công tác quản lý hành chính ở cơ sở. Quyết định 384 của Bộ đã giúp cho việc chỉ đạo, chỉ huy công tác của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH ở Bộ ngày càng đi vào nề nếp, có chất lượng, hiệu quả, phục vụ kịp thời công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm hành chính về TTATXH.

- Ngày 17/11/1995, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) có Quyết định số 1282/QĐ-BNV(X64) về thành lập Đội cảnh sát phụ trách xã và phong trào bảo vệ an ninh trật tự trực thuộc Trưởng Công an huyện (Quyết định này thay thế cho Quyết định 748/QĐ-BNV(X64). Trên cơ sở đó ngày 5/6/1996, Tổng cục Cảnh sát có văn bản số 617/C11(C64) hướng dẫn một số công tác cụ thể cho lực lượng Cảnh sát phụ trách xã.

- Ngày 01/10/1993 Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã có Quyết định số 384/QĐ/BNV quy định nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (ký hiệu là C13). Tổng cục Cảnh sát nhân dân có Quyết định số 2163/QĐ-X13 ngày 24/12/1993 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH ở các địa phương. Từ đó cơ cấu, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH từng bước được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội.

- Ngày 29/06/1994 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có Quyết định 118/QĐ-BNV ngày 29/06/1994 ban hành kèm theo Điều lệnh công tác Cảnh sát khu vực.

- Ngày 17/11/1995, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) có Quyết định số 1282/QĐ-BNV thành lập Đội Cảnh sát phụ trách xã và phong trào bảo vệ an inh trật tự thuộc Trưởng Công an huyện (thay thế cho Quyết định số 748/QĐ-BNV).

             - Ngày 9/11/1998, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 727/QĐ-BCA về đổi tên Đội Cảnh sát phụ trách xã và phong trào bảo vệ an ninh trật tự thành Đội Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự. Ngày 14/12/1998, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã có Quyết định số 5190/QĐ-X11 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Đội Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự (thay thế cho Quyết định 846/QĐ(X11). Ngày 1/2/1999, Tổng cục Cảnh sát có văn bản số 182/C11(C64) hướng dẫn công tác của Công an phụ trách xã thay thế cho Hướng dẫn 617/C11(C13). Trước diễn biến mới của tình hình phát triển kinh tế-xã hội và yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, nhất là đáp ứng công tác nắm tình hình, giải quyết vụ việc, Quyết định số 727/QĐ-BCA và các văn bản hướng dẫn của Bộ kèm theo đã bộc lộ những điểm bất cập, không còn phù hợp, không toàn diện. Cần phải ban hành văn bản mới có tính pháp quy cao hơn, toàn diện và cụ thể hơn.

Từ tình hình trên, Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo cho Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nghiên cứu, xây dựng và đã đề xuất Bộ ban hành Quyết định số 1561/2006/BCA ngày 12/9/2006 về “Quy chế tổ chức, hoạt động của Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự” làm cơ sở thống nhất chỉ đạo thực hiện chung trong toàn quốc. Quy chế được xây dựng và ban hành có đầy đủ tính khoa học, tính pháp luật và tính nghiệp vụ để lực lượng Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Căn cứ Quyết định số 1438/2004/QĐ-BCA (X13) ngày 14/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Cảnh sát.

- Ngày 13/9/2005 Bộ trưởng Bộ Công an ra Quyết định số 1290/2005/QĐ-BCA (X13) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. Trong đó, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH được bổ sung thêm lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh với những nhiệm vụ mới là tổ chức lực lượng ứng trực, tiếp nhận, xử lý và trực tiếp giải quyết ban đầu các vụ việc về ANTT cần sự can thiệp khẩn cấp của Công an, do các cơ quan, tổ chức và nhân dân thông báo đến.

- Ngày 12/9/2006, Bộ Công an ban hành Quyết định số 1561/2006/QĐ-BCA về “Quy chế tổ chức, hoạt động của Công an XDPT và PTX về ANTT” làm cơ sở thống nhất chỉ đạo thực hiện chung trong toàn quốc. Quy chế được xây dựng và ban hành có đầy đủ tính khoa học, tính pháp luật và tính nghiệp vụ để xay dựng lực lượng Công an XDPT và PTX về ANTT thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Ngày 13/02/2007 Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 106/2007/QĐ-BCA (C11) ban hành Điều lệnh Cảnh sát khu vực mới, bổ sung, sửa đổi và thay thế Điều lệnh Cảnh sát khu vực ban hành theo Quyết định 118/QĐ-BNV ngày 29/06/1994.

- Để đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, căn cứ vào Luật Công an nhân dân số 54/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Quyết định số 4050/QĐ-BCA ngày 11/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội.

- Ngày 23/02/2010 Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 584/2010/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã ban hành một số văn bản như: Quyết định số 10958/QĐ-X11 ngày 24/12/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh;

- Ngày 24/12/2010, Tổng cục XDLL CAND ban hành Quyết định số 10959/QĐ-X11 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an thành phố trực thuộc trung ương... Đối với lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH ở cấp quận, huyện, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã có Quyết định số 9592/QĐ-X11 ngày 18/10/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Trước yêu cầu đòi hỏi của tình hình thực tiễn, ngày 10/10/2012 Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4915/QĐ-BCA-X11 thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72). Theo quyết định này, đã chuyển một số nội dung hoạt động của Cảnh sát QLHC về TTXH cho lực lượng Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư và chuyển chức năng quản lý, khai thác tàng thư căn cước công dân từ Cục hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát sang Cục C72; từ Phòng hồ sơ Công an các tỉnh, thành phố về Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các địa phương. Kèm theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội đã ban hành các Quyết định để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư như: Phòng tham mưu; Phòng hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; Phòng hướng dẫn cấp, quản lý chứng minh nhân dân; Phòng hướng dẫn quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Trung tâm Chứng minh nhân dân quốc gia; Trung tâm quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Ngày 10/10/2012, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 4916/QĐ-BCA-X11 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (thay thế Quyết định số 584/QĐ-BCA ngày 23/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an). Theo Quyết định này, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH có 14 nhiệm vụ. Cơ cấu tổ chức gồm Cục trưởng chỉ huy và 04 Phó cục trưởng. Tổ chức bộ máy gồm 07 phòng: Phòng Tham mưu; Phòng Hướng dẫn quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu; Phòng Hướng dẫn quản lý VK, VLN, CCHT và các loại pháo; Phòng hướng dẫn CSKV; Phòng Hướng dẫn công tác phụ trách xã về ANTT; Phòng Hướng dẫn CSTT - Phản ứng nhanh; Phòng Hướng dẫn điều tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực QLHC về TTXH.

- Ngày 01/02/2013, Bộ trưởng Bộ Công an ký Thông tư số 08/2013/TT-BCA quy định về tổ chức, hoạt động của Công an XDPT và PTX về ANTT. Đây thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đối với lực lượng Công an XDPT và PTX về ANTT; khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng này trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.

- Ngày 10/02/2015, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BCA quy định Điều lệnh Cảnh sát khu vực.

- Để phù hợp với Luật Công an nhân dân năm 2015; Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH (Tổng cục VII) và Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Tổng cục VI) được sáp nhập lại thành Tổng cục Cảnh sát (Tổng cục II). Thực hiện theo mô hình tổ chức mới của Bộ, ngày 29/12/2014 Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 7827/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Cảnh sát. Ngày 11/5/2015, Bộ Công an có Quyết định số 2441/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (thay thế Quyết định số 4916/QĐ-BCA ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an). Theo Quyết định, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH có 12 nhiệm vụ. Tổ chức bộ máy gồm 07 phòng: Phòng Tham mưu; Phòng Hướng dẫn quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu; Phòng Hướng dẫn quản lý VK, VLN, CCHT và pháo; Phòng hướng dẫn CSKV; Phòng Hướng dẫn công tác phụ trách xã về ANTT; Phòng Hướng dẫn CSTT - Phản ứng nhanh; Phòng Hướng dẫn điều tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực QLHC về TTXH.

Hiện nay, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi một số chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Cục và lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH ở Công an các địa phương cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

 

Câu 3:

 

Trong lĩnh vực QLHC về TTXH, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp sửa vào văn bản: Dự thảo Điều lệ tạm thời khai báo hộ khẩu, năm 1956.

 

Đến cuối năm 1956, sau hơn một năm tiến hành công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, hầu hết các thành phố, thị xã, thị trấn trên miền Bắc, từ thị xã Lạng Sơn, Cao Bằng đến thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, từ Thủ đô Hà Nội đến thành phố Cảng Hải Phòng đã hoàn thành công tác đăng ký hộ khẩu, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự trị an trong những năm tháng đầu tiên của miền Bắc hoàn toàn giải phóng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đăng ký hộ khẩu đã mắc phải một số sai lầm, nghiêm trọng nhất là việc đăng ký khai báo, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu trọng điểm, nhiều trường hợp làm không đúng đối tượng; thái độ làm việc của hộ tịch viên quá nghiêm khắc hoặc hống hách không có sức thuyết phục… gây không khí căng thẳng trong xã hội, làm giảm lòng tin của quần chúng vào chế độ mới, gây nguy hại cho uy tín của Chính phủ, làm ảnh hưởng đến việc củng cố sự đoàn kết của Mặt trận thống nhất và uy tín của ngành Công an.

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã kịp thời nghiên cứu, đề nghị Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số điểm trong bản Điều lệ tạm thời khai báo hộ khẩu. Ngày 20/10/1956, Thứ Bộ Công an đã có Tờ trình số 102/VPAH gửi Ban Bí thư đề nghị sửa đổi một số điểm trong bản Điều lệ tạm thời khai báo hộ khẩu, và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp sửa văn bản này.

 

Ý nghĩa lịch sử:

 

- Mặc dù bận trăm công nghìn việc, song Bác vẫn dành thời gian đọc, nghiên cứu, sửa trực tiếp vào bản Điều lệ tạm thời khai báo hộ khẩu. Điều này cho thấy công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm và coi trọng (Trước đó Bác đã có bài viết về công tác hộ khẩu ở thủ đô đăng trên báo Nhân dân tháng 2/1956). Văn bản này là cơ sở cho sự ra đời của bản Điều lệ đăng ký, quản lý hộ khẩu sau này. Đây là văn bản pháp lý hết sức quan trọng giúp lực lượng Công an làm tốt công tác quản lý con người, quản lý xã hội giúp Đảng, Chính phủ hoạch định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng xây dựng và phát triển đất nước.

- Những ý kiến chỉnh sửa của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất cụ thể, ngắn gọn, xúc tích nhưng vẫn đầy đủ nội hàm những nội dung cần thiết cho công tác quản lý hộ khẩu và thể hiện sự tôn trọng đối với nhân dân. Điều này đã dạy cho mỗi cán bộ chiến sỹ Cảnh sát QLHC về TTXH phải luôn quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc, “kính trọng, lễ phép” với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vì nhân dân phục vụ.

- Thông qua việc Bác đọc và chỉnh sửa bản Điều lệ tạm thời khai báo hộ khẩu cho mỗi chúng ta thấy được phong cách làm việc cụ thể, tỉ mỉ, cẩn thận, khoa học và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi CBCS lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH cần phải không ngừng học tập, phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

 

Câu 4:

 

1. Vị trí, vai trò của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT và quản lý xã hội.

 

a. Vị trí của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và quản lý xã hội:

- Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân, tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

- Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về trật tự xã hội để quản lý con người, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, con dấu; các địa bàn công cộng phức tạp về trật tự xã hội.

b. Vai trò của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT và quản lý xã hội

- Nghiên cứu đưa ra các chỉ số, dự báo khoa học về các đối tượng thuộc phạm vi quản lý, tiến hành công tác nắm tình hình về địa bàn như địa lý, dân cư, tình hình an ninh trật tự, thái độ, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tình hình hoạt động tội phạm, các hành vi xâm hại đến ANTT.

- Tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai thác hiện các quy định pháp luật quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, đảm bảo ANTT và quản lý xã hội.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, vận động nhân dân nắm vững và chấp hành pháp luật, tham gia quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

- Trực tiếp tiến hành các biện pháp quản lý các đối tượng là con người, địa bàn, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phương tiện đặc biệt, đó là các điều kiện xã hội, cơ sở xã hội mà tội phạm thường chú ý lợi dụng hoạt động; thông qua quản lý các đối tượng trên chủ động phòng ngừa, tước bỏ những điều kiện, khả năng hoạt động của tội phạm.

- Thông qua hoạt động nghiệp vụ hành chính công khai để trực tiếp phát hiện hoặc phối hợp phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm và các vi phạm pháp luật. Từ kết quả của công tác quản lý con người, quản lý đối tượng sẽ cung cấp các thông tin về lai lịch, về nghề nghiệp, nguồn sống, về các mối quan hệ, thông tin về thái độ chính trị của một con người và những thông tin về các đầu mối đối tượng, vụ việc, hiện tượng nghi vấn phục vụ cho việc tiến hành công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi. Những thông tin về vân tay, về đặc điểm nhận dạng của một người... từ ngân hàng dữ liệu tàng thư của công tác quản lý căn cước công dân là những tài liệu bổ ích giúp cho việc giải quyết những yêu cầu cụ thể đặt ra trong hoạt động điều tra.

Với ưu thế là hoạt động công khai dựa vào pháp luật hành chính của Nhà nước, hoạt động nghiệp vụ quản lý hành chính về trật tự xã hội có được những lý do tự nhiên, hợp lý bằng các hoạt động kiểm tra, kiểm soát hành chính công khai giúp cho việc chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ phục vụ cho việc tiến hành các hoạt động điều tra theo tố tụng hình sự.

2. Giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác và xây dựng lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH cách mạng, chính quy, hiện đại trong tình hình mới

- Làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an các chủ trương, chính sách lớn trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH nói riêng không ngừng lớn mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi thực tiễn đặt ra trong điều kiện hội nhập quốc tế.

- Tăng cường, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL; tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL trên lĩnh vực QLHC về TTXH, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi, phù hợp với hệ thống luật pháp quốc tế và trong nước.

- Chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhằm nâng cao hiệu lực QLHC về TTXH gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, kiên quyết loại bỏ những thủ tục không cần thiết, giảm tối đa thời gian đi lại và giải quyết thủ tục hành chính cho cơ quan, tổ chức và công dân; từng bước làm thay đổi nhận thức chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ” nhân dân với mục tiêu công khai, minh bạch các thủ tục hành chính…

- Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường đầu tư và ưu tiên tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện để xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát QLHC về TTXH; chú trọng tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật nghiệp vụ công tác QLHC về TTXH cho những CBCS chưa qua đào tạo chuyên ngành … xây dựng cho được đội ngũ CBCS lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH có bản lĩnh chính trị vững vàng, vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, có mối quan hệ gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

- Quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cũng như các chế độ đãi ngộ khác cho phù hợp, nhằm ổn định tư tưởng, động viên CBCS lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH ra sức phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là đối với CBCS công tác tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới còn nhiều khó khăn.

- Làm tốt công tác sơ, tổng kết, qua đó phát huy những ưu điểm, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát QLHC về TTXH trong khi thực hiện nhiệm vụ góp phần làm trong sạch nội bộ.

- Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong điều kiện có thể cho phép để học tập, trao đổi kinh nghiệm và vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức, kinh nghiệm trên lĩnh vực QLHC về TTXH của các nước tiên tiến trên thế giới vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế của đất nước ta.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND trong công tác QLHC về TTXH.

 

 

Các bài viết khác