Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Khách Online: 29
  • Số lượt truy cập :5520288
Thang điểm cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH

THANG ĐIỂM: 100 điểm

 

I. ĐIỂM NỘI DUNG TRẢ LỜI 5 CÂU HỎI: 95 điểm

Câu 1: 10 điểm

Ý cho điểm

Điểm tối đa

1. Nêu được ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH

2 điểm

2. Nêu và phân tích được được hoàn cảnh lịch sử có liên quan đến sự hình thành, ra đời ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

2 điểm

3. Nêu được ý nghĩa của ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

4 điểm

4. Phân tích sâu hơn về bối cảnh ra đời và ý nghĩa của ngày truyền thống( mỗi ý 1 điểm)

2 điểm

Tổng điểm nội dung câu 1:

10 điểm

 

Câu 2: 30 điểm

Ý cho điểm

Điểm tối đa

1. Nêu được các mốc quan trọng đánh dấu quá trình phát triển, hoàn thiện tổ chức bộ máy lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH như gợi ý đáp án

20 điểm

 2. Phân tích, đánh giá sâu sắc đối với từng mốc đánh dấu quá trình phát triển hoàn thiện tổ chức bộ máy lực lượng CSQLHC về TTXH

10 điểm

Tổng điểm nội dung câu 2:

30 điểm

 

Câu 3: 10 điểm

Ý cho điểm

Điểm tối đa

1.  Nêu được văn bản được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sửa

4 điểm

2. Nêu được ý nghĩa lịch sử đối với sự kiện trên như gợi ý đáp án

4 điểm

3. Phân tích sâu hơn giá trị nội dung văn bản Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sửa

2 điểm

Tổng điểm nội dung câu 3: 

10 điểm

 

 

 

Câu 4: 20 điểm

Ý cho điểm

Điểm tối đa

1. Nêu được vị trí, vai trò của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH

8 điểm

2. Nêu được các giải pháp như gợi ý đáp án

8 điểm

3. Nêu được các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, thiết thực

4 điểm

Tổng điểm nội dung câu 4:

20 điểm

 

 

Câu 5: 25 điểm

Ý cho điểm

Điểm tối đa

1. Nêu được cảm nghĩ, kỷ niệm sâu sắc

15 điểm

2. Ý nghĩa, giá trị thực tiễn thông qua bài viết

5 điểm

3. Bài viết hay, cảm động, sâu sắc

5 điểm

Tổng điểm nội dung câu 5:

25 điểm

 

II. ĐIỂM PHỤ BÀI DỰ THI: 5 điểm

Hình thức (trình bày công phu, khoa học, mỹ thuật…)

Các bài viết khác