Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Khách Online: 33
  • Số lượt truy cập :5321797
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII TRONG ĐẢNG BỘ CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH

Ngày 15/02/2017 tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Đại tá Đinh Mạnh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đại tá Đinh Mạnh Toàn, Phó Cục trưởng quán triệt nội dung các văn bản của Đảng

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được nghe đồng chí Đại tá Đinh Mạnh Toàn, Phó Cục trưởng, Báo cáo viên của Tổng cục đã giới thiệu, truyền đạt những nội dung cơ bản của các văn bản, như:  Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, trong đó nhấn mạnh 27 nhận diện do Trung ương chỉ ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực; thông qua đợt học tập, quán triệt các văn bản của đảng giúp toàn thể cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, có nhận thức đúng đắn, nêu cao ý thức, tinh thần cảnh giác cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, góp phần quan trọng nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng và mỗi đảng viên./.

Các bài viết khác