Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Khách Online: 27
  • Số lượt truy cập :5614683
DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Nghị định về quản lý, sử dụng con dấu 99/2016/NÐ-CP Nghị định 1/7/2016  
Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 96/2016/NÐ-CP Nghị định 1/7/2016  
Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú 35/2014/TT-BCA Thông tư 9/9/2014  
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 76/2014/NÐ-CP Nghị định 27/7/2014  
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú 31/2014/NÐ-CP Nghị định 18/4/2014  
Thông tư Sửa đổi khoản 2 Điều 17 Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp 14/2014/TT-BCA Thông tư 4/4/2014  
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm 04/2014/TT-BCA Thông tư 21/1/2014  
Thông tư Quy định về mẫu chứng minh nhân dân 57/2013/TT-BCA Thông tư 13/11/2013  
Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 07/2013/UBTVQH13 Pháp lệnh 12/7/2013  
Thông tư số 155/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới 155/2012/TT-BTC Thông tư 20/9/2012  
Nghị định số 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 71/2012/NÐ-CP Nghị định 19/9/2012  
Thông tư số 30/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh 30/2012/TT-BCA Thông tư 29/5/2012  
Thông tư số 31/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 của Bộ Công an quy định chi tiết việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 31/2012/TT-BCA Thông tư 29/5/2012  
Thông tư số 27/2012/TT-BCA ngày 16/5/2012 quy định về mẫu Chứng minh nhân dân 27/2012/TT-BCA Thông tư 16/5/2012  
Nghị định số 25/2012/NÐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 25/2012/NÐ-CP Nghị định 5/4/2012  
Nghị định số 26/2012/NÐ-CP của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 26/2012/NÐ-CP Nghị định 5/4/2012  
Thông tư 48/2011/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội 48/2011/TT-BCA Thông tư 6/7/2011  
Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 16/2011/UBTVQH12 Pháp lệnh 30/6/2011  
Nghị định Số 90/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 Quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 90/2010/NÐ-CP Nghị định 18/8/2010  
Nghị định Số 73/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 07 năm 2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội 73/2010/NÐ-CP Nghị định 12/7/2010  
Trang1 2 3